Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νέα Κανονικότητα

Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και στοχεύει στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών απευθύνεται σε διευθυντές/τριες και εργαζόμενους/ες ΜμΕ, νέους/ες επιχειρηματίες, ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση, κλπ.

Εγχειρίδιο Εκπαιδευτών/τριών

Το Εγχειρίδιο αξιοποιείται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται στο προσωπικό των ΜμΕ και εστιάζεται στη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απόδοσης των εργαζομένων, κυρίως όσον αφορά στην εργασία σε διαδικτυακά, ψηφιακά περιβάλλοντα.

Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για τη Νέα Πραγματικότητα

Η Εκπαιδευτική Πλατφόρμα για τη Νέα Πραγματικότητα διασφαλίζει την εφαρμογή εξατομικευμένων εκπαιδευτικών μεθόδων,ελέγχοντας το επίπεδο των γνώσεων και της ενημέρωσης της ομάδας-στόχος σχετικά με τις διαδικασίες ψηφιοποίησης. Η ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα προσφέρει επίσης μια εξατομικευμένη στρατηγική ώστε οι συμμετέχοντες/ουσες να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες της διαδικασίας ψηφιοποίησης.

Scroll to Top